Административен притворМожете да ги споделите вашето знаење со подобрување на тоа, според препораките на соодветни проекти

Во Франција, имаат овластувања на административен притвор, како и надзорот на царинската (одбивка на царина)

Согласност со законот е обезбедена од страна на административните цел. Административен притвор, овозможува да се одржи во затворена место, странец кој е предмет на протерување, решението, во очекување на неговата принудени отстранување