За ослободување на долгот: гарантираме за целосна наплата - писмото Образец слободниИмате има пари за пријател и тој збор да се плати ќе се врати во целостВи се случува да му даде потврда за наплата, со цел да се откажете признавање на долг. Ослободување на detteJe, the undersigned, име, презиме, живеалиште(e) адресата, потврдува приемот на збирот на X евра се населиле и по пат на плаќање, проверете го бројот или преведување од првото име, презиме живеат на адресата. Оваа сума одговара на кредитот што јас се согласи за датумот, што е исплатен во целост овој ден. Овој документ го откаже така, признавањето на долгот, определени како на денот на наведете. Составено во место, на денот. Потписи на позајмувачот и кредит (проследен и со спомене 'прочитате и одобрени') Мислам дека на пишувањето на овој документ во два примероци: една за тебе, една за вашиот пријател. Заеми помеѓу поединци се предмет на правилата на договорот за заем во принцип: надомест слободни, но, исто така, изработување на акт и даночна пријава во текот на износ од 760.