За отворање на сметка про авто-претприемач"

Најдобар одговор: не се избере ПоштенскаБанка:тоа е многу долго На Поштенска Банка.