Барањето за надомест на штета на адвокат за помош на лица во притвор или притвор — сервис-јавни

Погледнете ја нашата политика за приватност Форма на дестинација на адвокатите го именува за да им се помогне на лицето кои се чуваат од страна на полициските служби (на пример, ставен во притвор) или лице во воздржаност и обичаи