Функционирање на асоцијацијата — Водич и документација практики — Associathèque

Дури и ако присуство на заводот не е задолжителен, тоа е заедничко дека се асоцијации, особено на најголемите од нив, да биде со. Според желбите на основачите и на подготовка на членовите на здружението, заводот може да го имаат специфична улога во спроведувањето на одлуките на одборот на директори и на генералното собрание и во донесување на одлуки на раководството, па дури и во остварувањето на своите дисциплински моќ. Моќта на неговите членови се остварува collegially. Но, многу од членовите едноставно се спомене канцеларија, како генерички назначувањето на членовите кои го сочинуваат. Заводот тогаш нема вистинска моќ: само неговите членови